• Cơ cấu tổ chức

   

   

  1. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

  - Chi bộ Đảng khoa Đông phương học - Nhật Bản học

  - Công Đoàn khoa Đông phương học

  - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  - Hội Sinh viên Việt Nam

  2. CHÍNH QUYỀN

  - Trưởng khoa TS. Hồ Minh Quang; nhiệm vụ phân công: phụ trách chung, chương trình đào tạo, đào tạo cử nhân, nhân sự, tài chính, quan hệ quốc tế.

  - Phó trưởng khoa TS. Nguyễn Thanh Tuấn; nhiệm vụ phân công: công tác sinh viên và cơ sở vật chất.

  - Phó trưởng khoa ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Chi; nhiệm vụ phân công: đào tạo sau đại học.

  - Phó trưởng khoa ThS. Văn Kim Hoàng Hà; nhiệm vụ phân công: nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng.

  - Trưởng bộ môn và các giảng viên, nhân viên

        

   
   
   
   
   
   
   
   

  3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 

  1 TS. Hồ Minh Quang Trưởng Khoa Đông phương học Chủ tịch
  2 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Phó Trưởng Khoa Đông phương học Thư ký
  3 TS. Ngô Thị Phương Lan Phó Hiệu trưởng Ủy viên
  4 ThS. Trịnh Thu Hương Phó Trưởng Khoa Đông phương học Ủy viên
  5 ThS. Nguyễn Thanh Mai Trưởng bộ môn Ả Rập học Ủy viên
  6 PGS.TS Đặng Văn Thắng Trưởng bộ môn Ấn Độ học Ủy viên
  7 GS.TSKH Trần Ngọc Thêm Giảng viên Khoa Đông phương học Ủy viên
  8 PGS.TS. Hoàng Văn Việt Giảng viên Khoa Lịch sử Ủy viên
  9 TS. Nguyễn Nam Giảng viên Khoa Đông phương học Ủy viên
  10 PGS.TS Phan Thị Thu Hiền Trưởng bộ môn Hàn Quốc học Ủy viên
  11 PGS.TS. Nguyễn Tiến Lực Trưởng bộ môn Nhật Bản học Ủy viên
  12 PGS.TS Lê Giang Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ Ủy viên
  13 PGS.TS Đinh Lê Thư Giảng viên Khoa Việt Nam học Ủy viên
  14 GS.TS. Ngô Văn Lệ Giảng viên Khoa Nhân học Ủy viên
  15 ThS. Trần Cao Bội Ngọc Phó Trưởng Phòng HTQT-PTDAQT Ủy viên
  16 PGS.TS Nguyễn Văn Lịch Hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết Ủy viên
  17 PGS.TS Phan An Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ Ủy viên
  18 TS. Phú Văn Hẳn Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ Ủy viên