• Cơ cấu tổ chức

   

  1. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

  - Chi bộ Đảng khoa Đông phương học - Nhật Bản học

  - Công Đoàn khoa Đông phương học

  - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  - Hội Sinh viên Việt Nam

  2. CHÍNH QUYỀN

  - Trưởng khoa TS. Hồ Minh Quang; nhiệm vụ phân công: phụ trách chung, chương trình đào tạo, đào tạo cử nhân, nhân sự, tài chính, quan hệ quốc tế.

  - Phó trưởng khoa TS. Nguyễn Thanh Tuấn; nhiệm vụ phân công: công tác sinh viên và cơ sở vật chất.

  - Phó trưởng khoa ThS. Văn Kim Hoàng Hà; nhiệm vụ phân công: nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng.

  - Trưởng bộ môn và các giảng viên, nhân viên

   

  I. Bộ môn Úc học


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Lê Đặng Thảo Uyên
   ThS  QHQT  
   Phạm Thị Thanh Nhã  ThS
   Tiếng Anh  
   Chu Duy Ly  ThS.NCS  QHQT  
   Nguyễn Lý Trọng Tín  ThS    LLKH NGUYEN LY TRONG TIN.docx
   Đoàn Duyên Anh ThS    

   

  II. Bộ môn Ả Rập học


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Phan Thanh Huyền  ThS

   Châu Á học

   LLKH PHAN THANH HUYEN.docx
   Nguyễn Thị Thanh Hoa  ThS

   Ngôn ngữ học

  Văn hóa học

   

   Trần Thị Quỳnh Như (CV)  HVCH
   Châu Á học  LLKH TRAN THI QUYNH NHU.docx
   Văn Thị Hạnh Dung (CV) HVCH
   Châu Á học  

   

  III. Bộ môn Indonesia học


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Nguyễn Thanh Tuấn
   TS

   Nhân học VHXH

  Ngôn ngữ

   LLKH NGUYEN THANH TUAN.doc
   Văn Kim Hoàng Hà  ThS.NCS
   Lịch sử  

   Nguyễn Thị Út Loan (CV)  HVCH
  Văn học  LLKH NGUYEN THI UT LOAN.docx
   Nguyễn Thị Phương Linh ThS  QHQT  
   Hồ Ngọc Hiếu  HVCH  Ngôn ngữ  

   

  IV. Bộ môn Ấn Độ học


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Lê Thị Sinh Hiền  ThS.NCS

  Ngôn ngữ

   Nguyễn Cảnh Huệ  PGS.TS
  Lịch sử  LLKH NGUYEN CANH HUE.docx

   Phan Nữ Quỳnh Thi  ThS.NCS
  Lịch sử
   Lý Vũ Nhật Tú ThS  Chính trị học  
   Trần Thị Yến Vân  ThS Xã hội học  

   

  V. Bộ môn Thái Lan học


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Nguyễn Thị Kim Châu  TS

  Ngôn ngữ

  LLKH NGUYEN THI KIM CHAU.docx
   Lê Trần Mạc Khải ThS.NCS Ngôn ngữ

   Nguyễn Thị Loan Phúc  ThS
  QHQT
   Hoàng Văn Việt PGS.TS

  Chính trị

  Lịch sử TG

   
   Nguyễn Thị Thu Trang (CV)  HVCH Văn hóa LLKH NGUYEN THI THU TRANG.docx 

   

  VI. Bộ môn Trung Quốc học


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Hồ Minh Quang  TS

  Ngôn ngữ

   Trần Ngọc Thêm GS.TSKH Văn hóa - Ngôn ngữ

   Nguyễn Thị Thanh Mai  TS

  Ngôn ngữ học

  Văn hóa học

  LLKH NGUYEN THI THANH MAI.doc
   Hoàng Thị Thu Thủy ThS.NCS

  Ngôn ngữ

   
   Đoàn Thị Quỳnh Như  TS Văn học

  6  Nguyễn Thị Quỳnh Chi  ThS  Văn hóa học

   

   Đỗ Thúy Hà  TS  Ngôn ngữ


   Nguyễn Phan Tuấn (CV)  ThS.NCS  


   Nguyễn Hoàng Yến TS   Văn học

   

   

  VII. Văn phòng


  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ  CHUYÊN MÔN LLKH 
   Nguyễn Thị Thu Hương (CV)  ThS

   Nhân học VHXH

   Đinh Thị Mỹ Ngân (CV)  HVCH

  Lịch sử VN

   

   

  3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

  1

  TS. Hồ Minh Quang

  Trưởng Khoa Đông phương học

  Chủ tịch

  2

  ThS. Văn Kim Hoàng Hà

  Phó Trưởng Khoa Đông phương học

  Thư ký

  3

  TS. Nguyễn Thanh Tuấn

  Phó Trưởng Khoa Đông phương học

  Ủy viên

  4

  TS. Nguyễn Cảnh Huệ

  Trưởng Bộ môn Úc học

  Ủy viên

  5

  ThS. Phan Thanh Huyền

  Q.Trưởng bộ môn Ả Rập học

  Ủy viên

  6

  ThS. Lê Thị Sinh Hiền

  Q.Trưởng bộ môn Ấn Độ học

  Ủy viên

  7

  ThS. Lê Trần Mạc Khải

  Q.Trưởng Bộ môn Thái Lan học

  Ủy viên

  8

  GS.TSKH Trần Ngọc Thêm

  Giảng viên cao cấp Khoa Đông phương học

  Ủy viên

  9

  PGS.TS Hoàng Văn Việt

  Giảng viên cao cấp Khoa Đông phương học

  Ủy viên

  10

  PGS.TS Đặng Văn Thắng

  Giảng viên cao cấp Khoa Đông phương học

  Ủy viên

  11

  TS. Trần Cao Bội Ngọc

  Trưởng bộ môn Ngữ văn Ý

  Ủy viên