• Mục tiêu trọng tâm

     

     Trong giai đoạn 2016 - 2020, Khoa sẽ tập trung phát triển lực lượng giảng dạy có học hàm học vị và đẩy mạnh việc tạo điều kiện cho giảng viên chuyển từ kiểu hình thuần giảng sang giảng dạy kết hợp nghiên cứu Đất nước học, Khu vực học, phù hợp với sự thay đổi căn bản của Nhà trường, phù hợp với sự phát triển của khoa học của khu vực và thế giới.